Tag: giây phút hiện tại

Posts in English, Tương giao với đời

Càng nhỏ bé, càng quan trọng [The more trivial, the more important]

English below Sau một thời gian tu học theo pháp môn của thầy Nhất Hạnh,...