Tag: study

Nghĩ về giáo dục

Learn, study, và liên hệ với Đạo Phật

Trong một bài viết trước đây 1 mình có đề cập tới sự khác biệt...

Nghĩ về giáo dục

‘Học tập suốt đời’ như một cú gây tê

Trong 2 tháng vừa rồi, tôi có trải qua 6 đợt điều trị răng. Tôi để...

Nghĩ về giáo dục

Learn khác gì với Study?

Ở trong tiếng Việt, hai từ learn và study đều có nghĩa là “học.”...