Tag: chánh niệm

Tương giao với đời

Cầu nguyện điều gì cho đời sống?

Tôi nhớ lần cuối cùng mình đi chùa và cầu nguyện một cái gì đó là...