Tag: chuyển hoá

Nghĩ về giáo dục

Điều kiện của sự học (study, not learn)

Như đã đề cập trong bài viết ‘Learn khác gì với Study’ 1, study hàm...

Nghĩ về giáo dục

Learn khác gì với Study?

Ở trong tiếng Việt, hai từ learn và study đều có nghĩa là “học.”...

Nghĩ về giáo dục

Giáo dục là cùng nhau chuyển hoá.

Giáo dục là cùng nhau chuyển hoá. Trong bài viết “Giáo dục cần có...